08.06.2017 Anunț concurs 29.06.2017

08.06.2017 Anunț concurs 29.06.2017

ANUNŢ

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante la:

orchestra simfonica:

-1 post şef partidă-trombon-studii superioare-grad I

-2 posturi artist instrumentist-trombon- studii superioare , grad II

-1 post şef partidă-trompetă- studii superioare, grad IA

-1 post artist instrumentist-trompetă-studii superioare-grad II

-1 post artist instrumentist-tubă-studii superioare-grad I

orchestra populara:

-1 post artist instrumentist- vioară-  studii superioare-grad I

-1 post instrumentist- ţambal-studii medii , grad I

-1 post instrumentist- chitară-studii medii , grad I

Concursul se va desfăşura astfel:

 -Proba practica în data de 29.06.2017, ora 10 .00

 -Proba interviu în data de 04.07.2017, ora 10.00

Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba  practică;
 • interviul.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;
 • Curriculum vitae ;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, a specializărilor efectuate, conform postului vizat;
 • Adeverinţă medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă din punct de vedere medical pentru ocuparea postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ;
 • Carnetul de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în profesia şi în specialitatea studiilor;
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
 • Certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  Condiţii specifice de participare la concurs/examen :

 • studii de specialitate absolvite cu diploma de licenţă-Universitatea de muzica-specializare interpretare instrumentala;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani pentru grad IA , minim 3 ani pentru grad I şi minim 1 an pentru grad II;
 • pentru instrumentisti: studii muzicale în interpretare muzicală/scoala populară de artă şi vechime minim 1 an în interpretare muzicală.

Condiţii generale de participare la concurs/examen:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenia română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 • Data limită a depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 23.06.2017 . Dosarele se depun la serviciul Resurse Umane, de luni până joi între orele 8:30 şi 15:30 şi vineri 8.30-13.00.
 • Depunerea cererilor de participare la concurs şi locul desfăşurării probelorsediul Filarmonicii Ploieşti, Str.Anton Pann Nr.5.
 • Condiţiile specifice, bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs sunt afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei www.filarmonicaploiesti.eu. Pentru alte detalii puteţi suna la nr. de telefon 0244.515841.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, iar tematica şi bibliografia vor fi puse la dispoziţia candidaţilor la data depunerii dosarului de înscriere.

 

BIBLIOGRAFIE – ORCHESTRA SIMFONICĂ

Artist instrumentist tubă

 1. Recital

V. Williams- Concertul pentru tubă şi orchestră partea I şi a II- a (până la nr. 3), cu acompaniament de pian

 1. Solo-uri de orchestră:

Cu tuba în Fa: Mussorgski-Ravel –„Tablouri dintr-o expoziţie” –„Bydlo”

H.Berlioz-„Simfonia fantastică”

Mahler- Simfonia I , partea a III-a

Cu tuba în Si b: Prokofiev- „Romeo şi Julieta”

D.Şostakovici-Simfonia a V-a

Mussorgski-Ravel- „Tablouri dintr-o expoziţie”- „Baba Yaga”

 1. Citire la prima vedere

Artist instrumentist trombon

 1. Recital:

F.David- Concertul pentru trombon şi orchestră, partea I, cu acompaniament de pian

 1. Solo-uri de orchestră :

R.Korsakov- Scheherezade

W.A.Mozart- Tuba Mirum din Requiem

J.Brahms-Simfonia I şi Simfonia a IV-a

P.I.Ceaikovski- « Manfred »

Dvorak- Simfonia a-IX-a

 1. Citire la prima vedere

Şef partidă trombon:

 1. Recital:

F.David- Concertul pentru trombon şi orchestră, partea I, cu acompaniament de pian

 1. Solo-uri de orchestră

Wagner – Uverturile operelor “Lohengrin”, “Olandezul zburător” şi “Maeştrii cântăreţi din Nurnberg”

P.I. Ceaikovski- « Wilhelm Tell »

R.Schumann- Simfonia a III-a, Simfonia a IV-a

M.Ravel- « Bolero »

L.v. Beethoven- Simfonia a-IX-a

 1. Citire la prima vedere

TROMPETĂ

Gradul I A – Șef Partidă Trompetă:

 1. Recital

Concertul de J. Haydn –  Partea I cu acompaniament.

 1. Solo-uri

Mussorgski – Ravel  – „Tablouri dintr-o Expoziție” –  Promenada;  Samuel Goldenberg cu trompeta piccolo.

D. Shostakovich – Simfonia a V-a

M. Ravel – Concertul pt pian și orchestră în Sol – partea I

I. Stravinski – „Petrușka”

N. Rimsky – Korsakov – „Șeherezada”

 1. Citire la prima vedere.

Gradul II – Artist instrumentist Trompetă:

 1. Recital

Concertul de J. Haydn – partea I

 1. Solo-uri

L. van Beethoven – Uvertura „Leonora”

Mussorgski – Ravel  – „Tablouri dintr-o Expoziție” –      Promenada

G. Bizet – „Carmen”

G. Gershwin – „Un American la Paris”

P.I. Ceaikovski – „Dans Napolitan”

 1. Citire la prima vedere

 

BIBLIOGRAFIE – ORCHESTRA POPULARA

ŢAMBAL-

 1. Repertoriu impus:

– o piesă de virtuozitate

– o piesă din Muntenia

 1. Realizarea acompaniamentului a două lucrări muzicale având mişcări diferite;
 2. Citire la prima vedere

CHITARA:

 1. Repertoriu impus;
 2. Realizarea acompaniamentului a două lucrări muzicale având mişcări diferite;
 3. Citire la prima vedere.

VIOARA:

 1. Repertoriu impus :

– o piesă de virtuozitate la alegerea comisiei: Hora Stacatto, Hora Spicatto, Hora Mărţişorului, şi Hora Licuricii.

– o doină

 1. două lucrări din Muntenia la alegerea comisiei:Horă, Sarbă, Brâu pe 6, Geampara şi Brează.
 2. citire la prima vedere.

Intocmit

Radu Camelia

Share this post