19.06.2017 Anunț concurs 13.07.2017

19.06.2017 Anunț concurs 13.07.2017

ANUNŢ

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante

        -în data de 13.07.2017 – ora 10.00, proba practică – compartiment jazz

-în data de 13.07.2017 – ora 10.00, proba scisa – organizare evenimente si administrativ

-în data de 19.07.2017 – ora 10.00 interviu

Compartiment jazz:

-1 post artist instrumentist-pian – studii superioare, debutant

-1 post artist instrumentist-contrabas – studii superioare, debutant

-1 post artist instrumentist-percutie – studii superioare, debutant

Compartiment organizare evenimente:

-2 posturi referent de specialitate – studii superioare – gr. I

Serviciul administrativ:

-2 posturi recuziteri-studii medii

-1 post garderobier-studii medii

 

Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba  practică/scrisa;
 • interviul.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • Copia actul de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;
 • Curriculum vitae ;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, a specializărilor efectuate, conform postului vizat;
 • Adeverinţă medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă din punct de vedere medical pentru ocuparea postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ;
 • Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în profesia şi în specialitatea studiilor;
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
 • Certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Condiţii specifice de participare la concurs/ examen :

 • pentru posturile de artist instrumentist debutant,

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă la Universitatea de Muzică

– specializarea interpretare muzicala/jazz ;

– vechime în specialitatea studiilor: fara vechime; (condiţie solicitată de instituţie)

 • pentru referenti de specialitate

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, Facultatea de jurnalism;

– vechime în specialitatea studiilor: 3 ani; (condiţie solicitată de instituţie)

 • pentru recuziteri si garderobier

– studii medii;

– vechime minim 1 an.

Condiţii generale de participare la concurs / examen:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenia română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 • Data limită a depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 06.07.2017 . Dosarele se depun la compartimentul Resurse Umane, de luni până joi între orele 8:30 şi 15:30 si vineri 8.30-13.00.
 • Depunerea cererilor de participare la concurs şi locul desfăşurării probelor – sediul Filarmonicii Ploiesti, Str.Anton Pann Nr.5.
 • Condiţiile specifice, bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs sunt afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei www.filarmonicaploiesti.eu. Pentru alte detalii puteţi suna la nr. de telefon 0244.515841.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, iar tematica şi bibliografia vor fi puse la dispoziţia candidaţilor la data depunerii dosarului de înscriere.

 

TEMATICĂ/BIBLIOGRAFIE CONCURS

JAZZ:

 1. CITIRE LA PRIMA VEDERE+ RECITAL
 2. INTERVIU

PROBA 1:

CITIRE DE PARTITURI:

 • VOICING (IMPROVIZAŢIE PE STRUCTURĂ ARMONICĂ DATĂ)
 • BIG BAND ARR.
 • RECITALUL:
  3 PIESE DE FACTURĂ DIFERITĂ-STANDARDE: BALADĂ, MEDIUM SAU FAST SWING, LATIN SONG.
 • INTERPRETUL TREBUIE SĂ FIE ACOMPANIAT DE MINUS ONE (AEBERSOLD)

*PENTRU PERCUŢIONIŞTI: PIESE CU 16 SAU 32 DE MĂSURI, OBLIGATORIU UN FAST SWING ŞI UN LATIN, PRIMA EXPUNERE A FORMEI – ACOMPANIAMENT, A DOUA REPETIŢIE A FORMEI – UN SOLO 4-4, A TREIA REPETIŢIE A FORMEI 8-8.

*PENTRU PIANIŞTI ŞI BASIŞTI: TEMA, APOI 2 SAU 4 IMPROVIZAŢII DE FORMĂ ŞI TEMA DE FINAL.

PROBA 2:

INTERVIU:

ÎNTREBĂRI ALE COMISIEI DESPRE UNA DINTRE LUCRĂRILE ALESE PENTRU RECITAL (COMPOZITOR, STIL, PARTE TEORETICĂ).

 

BIBLIOGRAFIE –Organizare evenimente

CREŢU-IOANA NARCISA – INTRODUCERE ÎN STIINŢELE COMUNICĂRII

DRĂGAN IOAN – COMUNICAREA. PARADIGME ŞI TEORII   ,vol I

PÂNIŞOARĂ IOAN-OVIDIU – COMUNICAREA EFICIENT, ediţia a II-a, revizuită şi adăugita

VAN CUILENBURG, J.J. O. SCHOLTEN, G.W.NOOMEN – STIINŢA COMUNICĂRII

CISMARU DIANA MARIA – COMUNICAREA INTERNĂ ÎN ORGANIZAŢII

LIABAERT THIERRY – PLANUL DE COMUNICARE

MUCCHIELLI ALEX – COMUNICAREA ÎN INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII

OLIVER SANDRA – STRATEGII DE RELAŢII PUBLICE

COMUNICARE CU PRESA:

COMAN CRISTINA – RELAŢIILE PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

NEWSOM DOUG CARRELL BOB – REDACTAREA MATERIALELOR DE RELAŢII PUBLICE

COMPANII DE P.R.

 

ADMINISTRATIV:

RECUZITERI:

– ORDONANŢA NR.21/2007 actualizată, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat.

– LEGEA 319/2006 actualizată, privind securitatea şi sănătatea în muncă

– LEGEA nr.477/2004 actualizată, privind Codul de conduită  a personalului contractual din autoritţtile şi instituţiile publice.

– Cunostinte generale despre orchestra simfonică şi instrumentele acesteia.

GARDEROBIER:

– ORDONANŢA NR.21/2007 actualizată, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat.

– LEGEA 319/2006 actualizată, privind securitatea şi sănătatea în muncă

– LEGEA nr.477/2004 actualizată, privind Codul de conduită  a personalului contractual din autoritţtile şi instituţiile publice.

– ORDINUL NR. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind modul de viaţă al populaţiei.

Share this post