26.06.2018 Anunț concurs 17.07.2018

26.06.2018 Anunț concurs 17.07.2018

ANUNŢ

          Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante , conform H.G. 286/2011 de :

COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABIL

 1. Economist – Studii superioare  – grad IA

SERVICIUL RESURSE UMANE ADMINISTRATIV ARHIVĂ ȘI PAZĂ

 1. Recuziter – Studii medii treapta I

 

Concursul se va desfasura astfel :

 

Proba scrisă în data de 17.07.2018 ora 10,00

 

Interviu în data de 20.07.2018 ora 10,00

Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă ;
 • interviul;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice  , conform postului vizat;
 • Carnetul de muncă sau după caz adeverință care atestă vechimea în munca ,în meserie și în specialitatea studiilor în copie;
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are ancedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția care candidează (  candidatul declarat admis la selecția dosarelor , care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • Adeverinţă medicală care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare  eliberată cu cel mult 6 luni anterior delurării concursului ;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul);

Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

   Condiţii specifice de participare la concurs/ examen :

 • Pentru postul de economist din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil

– studii superioare de lungă durată absolvită cu diploma de licență sau echivalentă – domeniu economic

-vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani într-o instituție publică ( entități care gestionează bugete publice conf. LG. 273/2006)

 • Pentru postul de recuziter din cadrul Serviciului resurse umane administrativ arhivă și pază

– studii medii

-vechime în muncă minim 3 ani

 Condiţii generale de participare la concurs/ examen:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenia română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă, cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 • Data limită a depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 10.07.2018 ora 15:00  . Dosarele se depun la Serviciu Resurse Umane Administartiv, Arhivă și Pază, de luni între 8:30 -15:30  , până vineri între orele 8:30 şi 13:00.
 • Depunerea cererilor de participare la concurs şi locul desfăşurării probelorsediul Filarmonicii Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A et.2.
 • Condiţiile specifice, bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs sunt afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei www.filarmonicaploiesti.eu. Pentru alte detalii puteţi suna la nr. de telefon 0244.515841.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, iar tematica şi bibliografia vor fi puse la dispoziţia candidaţilor la data depunerii dosarului de înscriere.

Dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului .

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bibliografie

Pentru postul de economist din cadrul Compartimentului financiar – contabil

 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;
 • Ordonanța de Urgenta a Guvernului 64/2007 privind datoria publică, actualizată;
 • Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv republicată ;
 • Ordin nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002  privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată și actualizată;
 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin MFP nr.2634/2015 privind doc umentele financiar-contabil;
 • Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare și Normele de aplicare a legii;
 • Ordin nr.600 din 20 aprilie 2018 – privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Legea nr.22 /1969( actualizată) – privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanți și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
 • Ordin nr.3471/2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

 

Bibliografie

Pentru postul de recuziter din cadrul Serviciului Resurse Umane Administrativ Arhivă și Pază

 

–     Ordonanța nr.21/2007 ( actualizată) – privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat;

 • Legea 319/2006( actualizată) privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • Legea nr.477/2004 ( actualizată) privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr.307/2006 – privind apărarea incendiilor;
 • Legea nr.53/2003 –( republicată) Codul muncii – obligațiile salariațiilor;
 • G. 1091/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 • Cunoștiințe generale despre orchestra simfonică și instrumentele acesteia.

Share this post