Cod de conduită

Raport etică 2021

Raport etică 2020

Raport etică 2019


Codul de conduită al personalului contractual al Filarmonicii Paul Constantinescu” Ploiești

La  elaborarea  codului  de  conduită  a  personalului contractual bugetar,  din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, s-au  avut  în vedere urmatoarele acte normative:

 • Constitutia Romaniei, din 21.11.1991 (republicată);
 • Legea nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 62/10.05.2011 (republicată) – dialogului social;
 • Legea nr. 52/21.01.2003 (republicată) – privind transparenţa decizională în administraţia publica;
 • Legea nr. 571.14.12.2004 – privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 • Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiilor de inters public, cu modificările si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 78/2000 – pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 184/2016 – privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • Legea nr. 202/2002 – privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 448/2006 – prinvind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/19.04.2003 – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei;
 • Legea nr. 286/17.07.2009 – privind Codul penal;
 • G. nr. 583/2016 – privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 201-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public;
 • G. nr. 599/02.08.2018 – pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
 • G. nr. 137/2000 (republicată) – privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 • G. nr. 27/30.01.2002 – privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor, cu modificările si completarile ulterioare;
 • U.G. nr. 57/03.07.2019 – privind Codul administrativ;
 • G. nr. 21/2007 – privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 119/31.08.1999 (republicată) – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Filarmonicii Paul Constantinescu” Ploiești, aprobat prin H.C.L.;
 • Regulamentul intern al Filarmonicii Paul Constantinescu” Ploiești;
 • Ordinul nr. 600/20.04.2018 – privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Codul Civil

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare şi principii generale

ART.1

 1. Codul de conduită a personalului din Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti, denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual si a fost elaborate in conformitate cu prevederile Standardul 1-Etica şi integritatea, 1.2.2., din Ordinul nr. 600/20.04.2018, coroborat cu celelalte acte normative mentionate in preambulul codului de conduita.
 2. Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,este o instituție profesionistă de concerte, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, functionand in baza art. 4, alin. 1, din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007-privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare si a Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin hotarare de Consiliu Local Ploiesti.
 3. Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru intregul personal contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, încadrat în baza prevederilor <LLNK 12003    53 10 201   0 17>Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările ulterioare, coroborat cu dispozitiile, coroborata cu art. 4, alin. 3, din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007-privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, Regulamentul intern al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, care defineşte valorile şi principiile de conduită ce trebuiesc respectate în relaţiile cu publicul larg, colaboratorii, partenerii persoane fizice si juridice, colegii de serviciu, etc.

ART. 2

Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public de cultura, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin :

 1. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual;
 2. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
 3. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni ca utilizatori/consumatori ai actului cultural şi personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.

ART.3

Principii generale

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele :

 1. prioritatea interesului public-principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 2. asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor ca utilizatori/consumatori ai actului cultural în faţa Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 3. profesionalismul-principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 4. imparţialitatea şi nediscriminarea-principiu conform căruia angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 5. integritatea morală-principiu conform căruia personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. libertatea gândirii şi a exprimării-principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 7. cinstea şi corectitudinea-principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
 8. deschiderea şi transparenţa-principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
 9. principiul legalităţii-conform căruia instituţiile publice, prevăzute la art. 2, din Legea nr. 14.12.2004, au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
 10. principiul supremaţiei interesului public-conform căruia, în înţelesul Legii nr. 14.12.2004, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice,precum şi a celorlalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt ocrotite şi promovate de lege;
 11. principiul responsabilităţii-conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită ;
 12. principiul nesancţionării abusive-conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
 13. principiul bunei administrări-conform căruia Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, este datoare prin organelle de conducere să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii tuturor resurselor asigurate de Consiliul Local Ploiesti ;
 14. principiul bunei conduit-conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti ;
 15. principiul echilibrului-conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile codului de conduita pentru a diminua sancţiunea disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
 16. principiul bunei-credinţe-conform căruia este ocrotită persoana încadrată in cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, care a făcut  o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

ART.4

Termeni

În înţelesul prezentei legi, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. personal contractual ori angajat contractual din cadrul Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti – persoana angajata într-o funcţie în cadrul angajatorului, în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, avand calitatea de salariat;
 2. funcţie-ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de Filarmonica,,Paul Constantinescu” Ploiesti, in calitate de angajator, în temeiul legii, în fişa postului. Este considerată acea funcție sensibila, cea care prezină un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale,financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă;
 3. interes public-acel interes care implică garantarea şi respectarea de către Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, in calitate de angajator, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
 4. interes personal-orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, in calitate de angajator, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:
 5. conflict de interese-acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
 6. informaţie de interes public-orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă                       din activtăţile Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, indiferent de suportul ei;
 7. informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă ;
 8. avertizare în interes public– înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei;
 9. avertizor-înseamnă persoana care face o sesizare potrivit legii, şi care este încadrată                               ca salariat, în Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti ;
 10. comisie de disciplină-înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.
 11. incident de integritate-unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități, instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
 12. comportamentul integru-este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind correct. Integritatea ca valoare individuala, se refera la corectitudinea etica , care nu poatwe fi delimitate de corectitudinea legala si profesionala;
 13. comportamentul lipsit de integritate-este o forma de subminare a misiunii institutiei, conducand la un climat organizational toxic pentru angajati si terti si afrctand interesele legitime ale tuturor celor implicati, inclusive interesul public;
 14. planul de integritate-ansambluri de masuri identificate de conducerea institutiei ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile coruptiei, educatia angajatilor dar si a publicului -tinta vizat de activitatea institutiei/autoritatii, inteprinderilor publice, precum si combaterea coruptiei. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum si ordine sau decizii ale conducerii entitatii;
 15. standard legale de integritate-sunt avute in vedere acele masuri de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei consecrate de legislatia nationala si reflectate in inventarul anexa la SNA.
 16. pantouflage-noile abordari in managementul sectorului public, impreuna cu posibilitatile extinse de munca au schimbat relatiile serviciului public, precum si perceptia publica asupra acestor relatii. Necesitatea de a mentine increderea publicului, in special in perioadele de schimbare, sporeste importanta dezvoltarii si mentinerii sistemelor ce abordeaza conflictele de interese,inclusive pe cele care apar la migrarea angajatilor din sectorul public catre sectorul privat sunt :
  1. sa se asigure ca anumite informatii dobandite in serviciul public nu sunt utilizate in mod abuziv in sectorul privat;
  2. sa se asigure ca exercitarea autoritatii de catre un angajat nu este influentata de castigul personal, inclusive prin speranta sau asteptarea unei angajari viitoare.
  3. sa se asigure ca accesul si contractile actualilor precum si ale fostilor angajati publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale angajatilor sau ale tertilor.
 17. consilier de/pentru integritate-funcţionar public ce poate fi desemnat de conducerea unei instituții pentru implementarea şi asigurarea cunoaşterii de către angajaţi a standardelor legale de integritate;
 18. corupţie-în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup; orice act al unei instituţii sau autorităţi care are drept consecinţă provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup, poate fi calificat drept “corupt”; această definire largă a corupţiei este reflectată în legislaţia românească prin definirea infracţiunilor de corupţie, precum: luarea şi darea de mită, traficul şi cumpărarea de influenţă, abuzul de funcţie etc;
 19. etica-un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la nereguli grave și fraudă;
 20. fişa postului-document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa postului cuprinde informații generale privind postul (denumirea acestuia, nivelul, scopul principal al postului), condițiile specifice pentru ocuparea postului (studiile de specialitate, perfecționări, cunoștințe de operare/programare pe calculator, limbi străine, abilități, calități și aptitudini necesare, cerințe specifice, competență managerială), sarcinile/atribuțiile postului, sfera relațională;
 21. fraudă-inducere în eroare, înșelelăciune, act de rea credință săvârșit spre a realiza un profit material prin atingere adusă drepturilor altei persoane; Funcţie – totalitatea posturilor care au caracteristici asemănătoare din punctul de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competenţelor, responsabilităţilor şi procedurilor;
 22. măsuri de control-acţiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activităţi, situaţii, etc;
 23. monitorizare-activitatea continuă de colectare a informaţiilor relevante despre modul de desfăşurare a procesului sau a activităţii;
 24. proces-un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;
 25. resurse-totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi financiară, necesare ca input pentru ca strategiile să fie operaţionale;
 26. risc-o situaţie, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obţinerea rezultatelor prealabil fixate este ameninţată sau potenţată; astfel, riscul poate reprezenta fie o ameninţare, fie o oportunitate şi trebuie abordat ca fiind o combinaţie între probabilitate şi impact;
 27. neregulă-orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale;
 28. risc de corupție-probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice sau ale unei structuri din cadrul acestora;
 29. sancțiune disciplinară-mijloace de constrângere prevăzute de lege, având ca scop apărarea ordinii disciplinare, dezvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea conştiincioasă a îndatoririlor de serviciu şi respectarea normelor de comportare, precum şi prevenirea producerii unor acte de indisciplină;
 30. strategie-ansamblul obiectivelor majore ale entității publice pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii entității.Strategia presupune stabilirea obiectivelor și priorităților organizaționale (pe baza previziunilor privind mediul extern și capacitățile entității) și desemnarea planurilor operaționale prin intermediul cărora aceste obiective pot fi atinse;
 31. valori etice-valori ce fac parte din cultura entității publice și constituie un cod nescris,                      pe baza căruia sunt evaluate comportamentele; separat de acesta, entitatea publică trebuie să aibă un cod de conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicarea uniformă a valorilor etice tuturor salariaților; codul etic stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună salariații, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă: depunerea declarației de avere, a declarației pentru prevenirea conflictului de interese.
 32. responsabilitate-obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică;
 33. procedură de sistem(procedură generală)-descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate public.

CAPITOLUL II

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti

ART.5

Asigurarea unui serviciu public de calitate

 1. Personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia  de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor de Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
 2. În exercitarea funcţiei personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţii publice.

ART.6

Respectarea Constituţiei şi a legilor

 1. Angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 2. Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

ART.7

Loialitatea faţă de institutia Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti

 1. Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
 2. Angajaţilor contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, le este interzis:
  1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  2. să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
  3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
  4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori angajaţilor contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
  5. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 4.  Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi.

ART.8

Libertatea opiniilor

 1. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 2. În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
 3. În exprimarea opiniilor, personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

ART.9

Activitatea publică

 1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în condiţiile legii.
 2. Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
 4. Angajaţii contractuali îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute de prezentul cod.

ART.10

Activitatea politică

 1. În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  îi este interzis :
  1. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
  2. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
  3. să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
  4. să afişeze în cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

ART.11

Folosirea imaginii proprii

 1. În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

ART.12

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

 1. În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul altor institutii publice, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali ai Filarmonicii Ploiesti, sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 2. Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
  1. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
  2. dezvăluirea aspectelor vieţii private;
  3. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 3. Personalul contractual trebuie să exercite funcţia cu obiectivitate, imparţialitate şi independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice   sau juridice ori prestigiului profesiei sai institutiei din care face parte.
 4. În activitatea profesională, personalul contractual au obligaţia de diligenţă cu privire la promovarea şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în condiţiile prevăzute la alin. 2.
 5. În exercitarea funcţiei, personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, trebuie să adopte o atitudine neutră faţă de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură.
 6. Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării ierarhice.
 7. Personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice,  prin :
  1. promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
  2. eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

ART.13

Conduita personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în cadrul relaţiilor cu alte persoane din tara sau in afara tarii

 1. Personalul contractual care reprezintă Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în cadrul unor parteneriate, colaborari intre institutii de cultura sau de orice natura, la concerte, alte manifestari artistice, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional, are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, pe care o reprezintă.
 2. În relaţiile cu reprezentanţii altor institutii din alte state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
 3. În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

ART.14

Interdicţia personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

 1. Angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

ART.15

Participarea la procesul de luare a deciziilor din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti

 1. În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 2. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

 ART.16

Obiectivitate în evaluare

 1. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
 2. Personalul contractual de conducere din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 3. Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

ART.17

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute in cadrul instiututiei

 1. Personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 3. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
 4. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

ART.18

Utilizarea resurselor publice

 1. Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 2. Personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
 3. Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
 4. Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

ART.19

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

 1. Orice angajat contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri :
  1. când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
  2. când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
  3. când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
 2. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
 3. Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
 4. Prevederile alin. (1-3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

ART.20

Conflictul de interese si incompatibilitatea

 1. Pentru a se pastra obiectivitatea, trebuie evitat conflictul de interese si orice alta situatie care ar putea genera conflict de interese si orice alta situatie care ar putea genera conflict de interese si incompatiblitate, asa cum sunt definite acestea in legislatia actuala.
 2. In cazul in care intervine o situatie de conflict de interese sau incompatibilitate, angajatii din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, trebuie sa sesizeze in scris superioarii ierarhici. Salariaţii care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoştinţă sunt protejaţi împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun. O importanță deosebită o are și acţiunea de semnalare de către salariaţi a neregulilor. Aceasta trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.
 3. Conducerea institutiei are obligatia de a asigura, prin masuri, evitarea conflictului de interese sau incompatibilitate declarata, fara a adduce atingere demnitatii persoanei si drepturilor profesionale  si contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese respective incompatibilitati sesizate.
 4. Conducerea entităţii publice trebuie să înlesnească comunicarea deschisă, de către salariaţi, a preocupărilor acestora în materie de etică şi integritate, prin desemnarea unui consilier de etică, care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul entității. Rolul consilierului de etică este vital pentru înțelegerea corectă a tuturor situațiilor care pot apărea într-o entitate publică și modalitățile de rezolvare a acestora.

ART.21

Declararea averilor si intereselor

 1. Au obligatia declararii averelor si a intereselor persoanelor cu functii de conducere care isi desfasoara activitatea in cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, in conformitate cu prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL III

Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională şi asigurarea informării şi a raportării cu privire la normele de conduita, pentru personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti

ART.22

Consilierea etică a personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti 

 1. Obligaţiile Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti cu privire la asigurarea consilierii etice a a personalului contractual şi a informării şi a raportării cu privire la normele de conduita, în scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita salariatilor în exercitarea funcţiilor deţinute, conducătorul instituţiei publice va desemna un angajat, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
 2. Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al conducătorului Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.
 3. Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza unei solicitări formale adresate consilierului de etică sau la iniţiativa sa atunci când din conduita personalului contractual rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligaţia de a nu comunica informaţii cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală.
 4. Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti implementează măsurile considerate necesare pentru respectarea dispoziţiilor prezentului cod privind principiile şi normele de conduită şi sprijină activitatea consilierului de etică.
 5. În aplicarea dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 6. Personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti  are obligaţia să asigure participarea consilierului de etică la programele de formare şi perfecţionare profesională,în condiţiile legii.
 7. Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii cu publicul au obligaţia de a asigura publicarea principiilor şi normelor de conduită pe pagina de internet şi de a le afişa la sediul instituţiei publice, într-un loc vizibil şi accesibil publicului.
 8. Personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru că s-au adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor şi normelor de conduită.
 9. Ordonatorul principal de credite, conducatorul institutiei al personalului contractual, responsabilul  de etica din cadrul institutiei, va putea sa coordoneze şi sa controleze aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită,  exercitând următoarele atribuţii :
  1. urmăreşte aplicarea şi respectarea în cadrul instituţiei a prevederilor prezentului cod de conduită;
  2. soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii ;
  3. formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizat ;
  4. elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită;
  5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.
 10. Prin activitatea persoanelor de mai sus, nu poate influenţa derularea procedurii disciplinare din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, desfăşurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.

ART.23

Sesizarea

 1. Ministerul de resort al institutiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ordonatorul principal de credite, conducatorul institutiei al personalului contractual, responsabilul de etica din cadrul institutiei, pot fi sesizate de orice persoană cu privire la :
  1. încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către angajaţii contractuali ;
  2. constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
 2. Sesizarea prevăzută la alin. 1, nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.
 3. Angajaţii contractuali ai Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a organelor disciplinare competente, sau altor autoiritati prevazute in legislatie, care au rolul de a cerecta petitia/reclamatia sau plangerea penala, în condiţiile legii.
 4. Consilierul de etică care a fost numit in cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, va urmari respectarea şi monitorizărea implementării principiilor şi normelor de conduită de către personalul contractual, exercitănd un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită prevăzute de prezentul Cod de conduita, cat si prin prevederile Standardul 1- Etica şi integritatea,  pct. 1.2.3.,din Ordinul nr. 600/20.04.2018, coroborat cu dispozitiile art. 452, din Codul Administrativ. În exercitarea acestui rol, consilierul de etică îndeplineste atribuţiile prevăzute de art. 451, alin. 3, din Codul Administrativ.
 5. Consilierul de etică, conform art. 454, alin. 1, lit. a-e, din Codul Administrativ, va monitoriza modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către personalul contractual din institutie, va întocmi rapoarte şi analize cu privire la acestea, urmarind nevoia de ameliorare a comportamentului angajatului, elaborand analize privind cauzele, riscurile vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea angajatilor, şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului instituţiei, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor, organizand sesiuni de informare a personalului contractual, cu privire la normele de etică, semnaland practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea angajatilor.
 6. Conform legislației în vigoare, consilierul de etică are printer atributiile principale, următoarele sarcini de serviciu  :
  1. monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;
  2. desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
  3. elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
  4. organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă;
  5. semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici;
  6. analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;
  7. obligația (pe lângă cea a întocmirii rapoartelor trimestriale) să asigure consilierea si monitorizarea respectării de către fiecare dintre funcționarii publici din instituția publică din care face parte a unui număr mare de categorii de norme de conduită profesională așa cum sunt ele prevăzute în Codul administrativ.
  8. poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare angajatilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituţia publică respectivă.
 7. Aceste îndatoriri de mai sus ale consilierului de etică, reprezintă esența funcției publice, iar internalizarea lor de către acest angajat este precondiția exercitării cu integritate a funcției publice, pe care o ocupa, iar din acestă perspectivă trebuie înțelese prevederile legale care stabilesc regulile de conduită drept bibliografie obligatorie a concursului pentru funcția publică. De aceea consilierul de etică este în primul rând promotorul îndatoririlor personalului contractual bugetar, a internalizat, înțelege și explică celorlalți salariati si conducerii unitatii, aceste îndatoriri în activitatea de acordare de consultanță.
 8. Concret, este necesar să fie cunoscute și înțelese de către consilierul de etică prevederile Codului Administrativ atât în ceea ce privește drepturile și îndatoririle funcționarilor publici, cât și reglementărilor legale referitoare la evaluarea şi promovarea funcționarilor publici. Totodată, cunoaşterea de către consilierul de etică a legislației conexe îndatoririlor personalului contractual bugetar este esenţială pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.
 9. Consilierul de etică trebuie să cunoască faptul că informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public. Astfel, consilierul de etică trebuie să cunoască în detaliu prevederile privind obligațiile în materia accesului la informațiile de interes public, dreptul și protecția acordată personalului contractual bugetar, care sesizează încălcări ale legii, cât și practica în materie.
 10. Două atribuții principale ale consilierului de etică sunt :
  1. cea de monitorizare ;
  2. cea de consiliere individuală și de aceea este necesară aplicarea unei strategii de lucru.
 11. Activitatea consilierului de etică este destul de complexă odată cu intrarea în vigoare a Codului Administrativ, fiind necesară elaborarea unei proceduri de sistem privind consilierea de etică în conformitate cu specificul autorității sau instituției publice. Astfel, se poate uşor identifica scopul activităţii consilierului de etică, inclusiv scopul activităţii de monitorizare şi a celei de consiliere şi anume aplicarea eficientă a dispozițiilor referitoare la conduita personalului contractual bugetar, în exercitarea funcţiilor deţinute. Aşadar, consilierul de etică trebuie să monitorizeze în scopul de a afla măsura în care sunt respectate îndatoririle privind conduita profesională de către funcţionarii publici şi să îi ajute pe aceştia să cunoască, să înţeleagă şi să respecte mai bine aceste norme.
 12. În cadrul procedurii de sistem, consilierului de etică trebuie sa stabileasca cel puțin următoarele aspecte:
  1. metodele de monitorizare folosite și ciclicitatea lor;
  2. tipul de rapoarte ce sunt elaboarate de consilierul de etică și ciclicitatea lor (inclusiv a rapoartelor prin intermediul cărora sunt semnalate practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici);
  3. registrele consilierului de etică și arhiva acestuia, inclusiv modalitatea de protecție a datelor confidențiale sau a celor cu caracter personal (de exemplu modul în care sunt îndosariate și protejate, inclusiv pe perioada arhivării, solicitările scrise ale funcționarilor publici pentru a beneficia de consiliere de etică);
  4. modalitatea efectivă (criteriile de care să țină cont) prin care consilierul de etică are dreptul să intervină în vederea ameliorării comportamentului unor funcționari publici;
  5. metodologia utilizată de consilierul de etică pentru elaborarea analizei privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, precum și modul în care este aprobată, diseminată și utilizată analiza de risc în activitatea autorității sau instituției publice (de exemplu pentru analiza de risc ar putea fi adaptată metodologia de analiză a riscurilor de corupție adoptată prin HG 599/2018);
  6. modalitatea în care sunt pregătite, aduse la cunoștință, organizate (ciclicitatea acestora) și evaluate sesiunile de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă (de ex. formatul agendei, formatul adresei de informare și a modalității de diseminare a acesteia, formatul listei de prezență, formatul chestionarului de evaluare de către participanți a sesiunii de informare, formatul documentului excel de centralizare a rezultatelor evaluării sesiunii de informare de către participanți);
  7. modul în care îi sunt puse la dispoziție consilierului de etică informațiile relevante pentru activitatea sa și care sunt deținute de alte compartimente;
  8. modalitările de culegere de informații utilizate de consilierii de etică și ciclicitatea lor (de exemplu cum sunt culese, prelucrate, raportate și folosite informațiile culese de la cetăţeni şi beneficiarii direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice);
  9. modalitățile de cooperare și dialog ale consilierului de etică cu celelalte compartimente (de exemplu relația de schimb de informații cu comisia de disciplină, relația cu conducătorul autorității publice);
  10. modul în care consilierul de etică se documentează continuu și înregistrează spețe și cazuri din cadrul instituției sau din instituții similare în propria bibliotecă de spețe pe care le folosește în cadul activității de consiliere de etică;
  11. modul în care are loc formare profesională continuă și ciclicitatea sa. Având în vedere cele prezentate mai sus, nivelul de profesionalism al consilierului de etică trebuie să fie extrem de ridicat, iar activitatea sa trebuie să fie extrem de judicioasă ;
  12. orientări privind desfășurarea ședințelor de consiliere de etică (ex. cu privire la timp, etape de discuție, locație, plan ulterior);
 13. Monitorizarea înseamnă culegerea sistematică, prelucrarea şi stocarea informaţiilor relevante pentru controlul asupra proceselor (în cazul de faţă a informaţiilor relevante privind cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea normelor de conduită, eventual pe tipul de îndatoriri ale personalului contractual bugetar, care nasc probleme etice).
 14. Monitorizarea aplicării normelor de conduită/îndatoririrlor oferă informaţii consilierului de etică şi conducerii instituţiei pentru:
  1. identificarea problemelor în implementarea normelor de conduită și îndatoririlor funcționarilor publici;
  2. identificarea de soluţii alternative pentru rezolvarea problemelor identificate mai sus;
  3. fundamentarea activităţii de consiliere de etică;
  4. evaluarea stadiului implementării normelor de conduită de la o perioadă la alta.
 15. Consultanţa sau consilierea de etică cu privire la respectarea normelor de conduită presupune discutarea față în față, de o manieră confidențială, a problemelor semnalate de un salariat, consilierul de etică ajutând persoana respectivă să își contureze cât mai bine problema, cauzele acesteia, modul în care îi afectează activitatea, alternativele pe care le are la dispoziție, consecințele fiecărei alternative (cu referire la cadrul legal și de cultură organizațională) și, în măsura posibilului, oferirea de exemple de cazuri/spețe pe care le cunoaște sau le-a cercetat din biblioteca proprie de spețe, resurse externe cu privire la problemă (ex. ghiduri, opinii din doctrină, alte instituții publice sau neguvernamentale la care poate apela) și sfaturi. De aici reiese importanţa cunoașterii foarte bune de către consilierul de etică a activității instituției publice din care face parte. Din acestă perspectivă este util ca activitatea de consiliere de etică să fie doar o parte din fișa de post. Astfel, persoana care exercită activitatea de consiliere de etică nu este despinsă cu totul de modul în care funcționează instituția în viața de zi cu zi. Apoi, o foarte bună cunoaştere a legislației aflată în legătură cu consilierea de etică este extrem de necesară (ex. legislația antidiscriminare, legislația anticorupție, legislația funcției publice, legislația privind accesul la informațiile de interes public și transparența decizională).

ART.24

Soluţionarea sesizării

 1. In cazul in care vor fi petitii, rezultatul activităţii de centralizare a sesizărilor/petiţiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ordonatorul principal de credite, responsabilul de etica din cadrul institutiei, vor formula recomandări către instituţie cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.
 2. Recomandările autoritatilor mentionate la alineatul de mai sus, vor fi comunicate:
  1. angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
  2. angajatului contractual care face obiectul sesizării;
  3. conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea angajatul contractual care face obiectul sesizării.
 3. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, instituţia publica are obligaţia de a comunica autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită, conform prevederilor art. 21, modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.
 4. În cazul în care în situaţia sesizată este implicat conducătorul instituţiei ori adjuncţii acestuia, recomandarea autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită va fi transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei publice.

CAPITOLUL IV

Reguli de conduită etică pentru personalul din cadrul instituției cu responsabilități in domeniul achizițiilor publice

ART.25

Dispoziții generale

 1. Reguli de conduită etică pentru personalul din Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiesti, cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice, reglementează norme generale de etică pentru personalul acestei instituții cu atribuții în domeniul achizițiilor publice de produse, lucrări și de servicii.
 2. Regulile de conduită etică se aplică în cadrul compartimentului  din structura Filarmonicii  „Paul Constantinescu” cu competența în domeniul achizițiilor publice, denumită în continuare autoritatea contractantă respectarea prevederile sale fiind obligatorie pentru întregul personal participant la aceste activități.
 3. Referitor la regulile de conduită etică pentru Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiesti, cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice, următorii termeni se definesc astfel :
  1. achiziția publicădobândirea definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definitivă ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziție publică;
  2. angajat-este orice persoană care este încadrat în baza unui contract în cadrul compartimentelor instituției, care desfășoară activități în domeniul achizițiilor publice;
  3. autoritate contractantăeste instituția publică sau structura din compunerea acesteia care are stabilite, prin acte normative ori prin reglementări interne, atribuții specifice și competențe în domeniul achizițiilor publice și care are calitatea de ordonator principal, secundar sau terțial de credite bugetare;
  4. concurența neloială-este orice act sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea industrială și de comercializarea produselor, de execuție a lucrărilor, precum și de efectuarea a prestărilor de servicii;
  5. corupția activăeste promisiunea, oferirea sau darea, cu intenție, de către orice persoană, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit, către un funcționar public, pentru sine ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori obținerii de la a îndeplini un act în exercițiul funcțiilor sale;
  6. corupția pasivăeste solicitarea ori primirea sau darea, cu intenție, de către un funcționar public, direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau acceptarea unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos, în vederea îndeplinirii ori abținerii de la a îndeplini un act în exercițiul funcțiilor sale;
  7. conflictul de intereseeste acea situație în care un angajat al autorității contractante are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor are îi revin în exercitarea funcției publice;
  8. contractanteste ofertantul căruia i se atribuie contractul de achiziție publică în urma aplicării uneia dintre proceduri prevăzute în lege;
  9. etica în achiziții este ansamblul de norme care reglementează derularea activităților necesare pentru desfășurarea transparența,eficientă și corectă a procedurilor în domeniul achizițiilor publice, din perpectiva comportamentului moral și al onorabilități în îndeplinirea unei îndatoriri publice;
  10. practicile coruptereprezintă oferirea, darea primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare sau oricărei sume de bani, în scopul influențării acțiunilor oricărei persoane implicate în aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau în îndeplinirea contractului respectiv;
  11. practicile frauduloasereprezintă prezentarea eronată a faptelor în scopul influențării aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau îndeplinirea contractului respectiv în detrimentul autorității contractante.
 4. Scopul regulilor de conduită etică pentru personalul din Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice, este de a se constitui drept punct de plecare în procesul de inițiere a unui tip de comportament etic, în condiții de transparență, imparțialitate și eficiență, care să determine creșterea credibilității proceselor de atribuire a contractelor de achiziție publică, în acord cu valorile promovate la nivel european. Pentru personalul din Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice este necesară instituirea unui tip de comportament etic pentru a evita pe de o parte, manifestarea unui comportament neadecvat și, pe de altă parte, perceperea eronată a unui anumit comportament, existând multe situații care pot da naștere la îndoieli sau interpretări, chiar dacă, în fapt, nu reprezintă nimic altceva decât efecte ale neglijenței. Aceste reguli intenționează să sublinieze faptul ca achizițiile publice reprezintă un domeniu deosebit de sensibil, întrucât implică putere economică și cheltuieli din bugetul autorităților contractante, devenind astfel un factor de risc pentru practici incorecte. Desigur, tot personalul implicat în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică este expus acestui factor de risc, indiferent de statutul lor.
 5. Prin implementarea acestor reguli se urmărește:
  1. stabilirea unui ansamblu de norme de etică și a condițiilor pentru protecția intereselor publice pe timpul derulării procedurilor de achiziții publice;
  2. perfecționarea structurii organizatorice și a relațiilor funcționale pentru aplicarea riguroasă a instrucțiunilor, normelor și procedurilor care reglementează activitățile în cadrul sistemului integrat de management al achizițiilor publice;
  3. prevenirea și eliminarea faptelor se pot constitui elemente sau practici lipsite de etică;
  4. conștientizarea angajaților de faptul că este în interesul acestora să respecte regulile, evitând, astfel, consecințele legale care pot genera efecte negative asupra acestora;
  5. protecția, menținerea și stimularea concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovări intereselor beneficiarilor produselor achiziționate;
  6. creșterea transparenței asupra utilizării fondurilor publice și a organizării și desfășurării procedurilor de achiziție publică.

ART.26

Principii

 1. Pentru desfășurarea procedurilor de achiziție publică, angajații sunt obligați să respecte următoarele principii:
  1. integritatea-respectiv însușirea de a fi integru, corect și incoruptibil;
  2. competența profesională-respectiv îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu profesionalism, competența, imparțialitate, aplicând cunoștințele, aptitudinile și experiența dobândite;
  3. profesionalismul persoanei implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică o determină să nu accepte o sarcină sau să nu desfășoare o anume activitate decât în cazul în care consideră că deține calitațile necesare realizării acestora în mod concret;
  4. responsabilitatea persoanelor implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică care trebuie să conștientizeze că răspund pentru ceea ce intreprind și că trebuie să nu accepte realizarea unor acțiuni dacă nu sunt convinse ca acestea sunt legale;
  5. concordanța în luarea deciziilor, persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică se vor asigura că măsurile luate sunt în concordanță cu legea și morala și sunt destinate scopului urmărit;
  6. proporționalitate adică asigurarea de către persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică, că exista corelație între necesitatea autorității contractante, obiectul contractului de achiziție și cerințele solicitate a fi îndeplinite. Această corelație este reflectată corespunzător în stabilirea cerințelor minime de calificare, a criteriilor de selecție și după caz, a factorilor de evaluare aferenți criteriului de atribuire;
  7. imparțialitate și independența, conform căruia persoana implicată în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică trebuie să fie obiectivă și imparțială în toate circumstanțele exercițiului funcției sale. Deciziile nu vor fi luate niciodată ca urmare a unui interes personal, financiar sau nefinanciar, sau ca urmare a presiunilor politice;
  8. Curtoazie și consecvența adică persoana implicată în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică va fi consecventă cu propriul sau comportament administrativ și va răspunde competent la asteptările întemeiate și rezonabile pe care operatorii economici le au în raport cu activitatea sa;
  9. transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție puublică;
  10. „principiul 4 ochi”, conform căruia cel putin 2 persoane, verifică independent unul față de celălat același document ;
  11. Confidențialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial și a proprietății intelectuale a ofertantului;
  12. Acuratețea informației conform căruia persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică se vor asigura că informațiile oferite pe parcursul activității , vor fi adevărate și corecte și nu vor fi menite să inducă în eroare sau să înșele asteptările;
  13. Libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii , indiferent de naționalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, contractant;
  14. Evitarea manifestării actelor de corupție adică persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică vor lua măsuri de excludere din competiție a operatorilor economici care folosesc practici corupte sau frauduloase în legatură cu procedura de atribuire a contractului;
  15. Evitarea apariției conflictului de interese conform căruia, anterior numirii în funcție, la numirea în funcție sau în timpul exercitării acesteia, persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică au obligația să-și administreze interesele private în așa fel încât să prevină apariția unui conflict de interese;
  16. Evitarea primirii de cadouri și ospitalitate adică persoanelor implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică le este interzisă solicitarea sau acceptarea de daruri , bani,împrumuturi, cadouri sau avantaje de altă natură de la societățile sau persoanele cu care colaborează în mod oficial atât pe parcursul procedurilor de achiziții cât și pe timpul derulării contractului;
  17. Eficiența utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și al criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
  18. Tratamentul egal respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv.

ART.27

Factori care influențează negativ etica în achiziții

Concurența neloială

 1. Contractanților li se va solicita să se exercite activitatea cu buna credință, potrivit uzanțelor cinstite, cu respectarea intereselor beneficiarilor și a cerințelor concurenței loiale.
 2. Este considerată ca fiind contrară uzanțelor comerciale cinstite neexecutarea unilaterală a contractului sau utilizarea unor proceduri neloiale , abuzul de încredere , incitarea la comiterea de delicte, precum și achiziționarea de secrete comerciale de către terții care puteau cunoaște că respectiva achiziție implică practici de natură să afecteze poziția comercianților concurenți pe piață.
 3. Sub sancțiunea nulității contractului în cauză și a aplicării de măsuri sancționatorii prevăzute de lege, angajații care au participat în orice fel la întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achiziție publică respectiv nu au dreptul să dețină calitatea de ofertant, ofertant asociat sau subcontractant.
 4. Contractantul trebuie să fie informat că nu are dreptul de a angaja sub nici o formă , în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauza pe parcursul unei perioade de cel puțin 6 luni de la încheierea contractului .În cazul nerespectării acestei cerințe, autoritatea contractantă va relizia contractul de achiziție publică și va acționa pentru a obliga pe contractant să plătească daune -interese și să fie deferit organelor abilitate pentru aplicarea de măsuri sancționatorii.
 5. Angajați cu responsabilități în activitatea de achiziții publice au obligația:
  1. de a respecta caracterul confidențial al informațiilor prezentate de către ofertanți / candidați în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de calificare;
  2. de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații suplimentare solicitate ofertantului și a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

ART.28

Corupția

 1. Corupția, indiferent de forma, activă sau pasivă , implică utilizarea abuzivă a puterii publice în scopul obținerii unui câștig necuvenit, pentru sine ori pentru altul, prin:
  1. Abuz de putere în exercitarea atribuțiilor funcției publice;
  2. Frauda ( înșelăciunea și prejudicierea unei alte persoane sau entități);
  3. Favoritism;
  4. Instituirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii în domeniul achiziților publice;
  5. Nerespectarea dispozițiilor privind conflictul de interese .
 2.  Infracțiunile corelate cu fenomenul de corupție sunt cele prevăzute în codul penal, precum și în legi special.
 3. Măsurile avute în vedere pentru prevenirea și eliminarea corupției sunt, în principal următoarele:
  1. instituirea unui sistem de selecție, promovare și evaluare a angajaților precum și a unui sistem de control , bazate exclusiv pe recunoașterea obiectivă a meritelor și performanțelor profesionale;
  2. implementarea regulilor de conduită etică în domeniul achizițiilor publice în cadrul autorității contractante ;
  3. stabilirea riguroasă a atribuțiilor de serviciu, prin intermediul fișei postului, pentru fiecare angajat care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor publice și efectuarea, periodic, a evaluării activității profesionale a acestora;
  4. identificarea posibililor factori de risc și luarea măsurilor preventive.
 4. Vor fi excluși din competiție ofertanții care folosesc practici corupte sau frauduloase în legatură cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziție.

ART. 29

Conflictul de interese

 1. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcției sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.
 2. Anterior numirii, la numirea în funcție sau în timpul exercitării acesteia, angajații au obligația să își administreze interesele private în așa fel încât să prevină apariția unui conflict de interese.
 3. Personalului autorității contractante îi este interzis:
  1. să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale;
  2. să îndeplinească alte funcții decât cele în care este încadrat cu execepția cumulului permis de lege;
  3. să încheie contracte cu instituția – ei însuși, prin intermediul unei organizații/ corporații/ societăți comerciale pentru care au un interes de control financiar.Același lucru se aplică și în cazul rudelor de gradul 1 ( părinte sau copii), precum și în cazul soț/soție.
 4. Dacă angajatul, un membru al familiei sale sau o persoană aflată cu aceasta în relații de rudenie sau afinitate, până la gradul IV inclusiv, poate beneficia personal în urma unei decizii luate de deținătorul funcției sau dacă la obținerea deciziei respective a participat și angajatul respectiv, acesta este obligat să informeze imediat în scris, conducătorii ierarhici despre acest lucru și să se delimiteze de participarea la astfel de activități.
 5. Persoanele implicate în activitatea de achiziții publice vor depune, în condițiile legii, o declarație de interese, pe propria răspundere cu privire la funcțiile și activitățile pe care le desfășoară.

ART.30

Cadouri și ospitalitate

 1. Angajațiilor le este interzisă solicitarea sau acceptarea de daruri, bani, împrumuturi, cadouri sau avantaje de altă natură de la societățile sau persoanele cu care colaborează în mod oficial atât pe parcursul procedurilor de achiziții, cât și pe timpul derulării contractului. Pot fi acceptate darurile cu valoare simbolică primite ca materiale de reprezentare, oferite pe timpul întâlnirilor de protocol. Oferirea acestora sau asigurarea de ospitalitate sunt practici întâlnite de regulă, în relațiile comerciale. Toate ofertele de cadouri inclusiv cele cu valoare protocolară, trebuie raportate de angajați șefilor lor. Autoritatea contractantă va lua măsuri de luare în evidență și de înregistrare a acestora.
 2. Oferirea de ospitalitate partenerilor de afaceri reprezintă o practică obișnuită a organizațiilor și societăților comerciale și este recunoscut faptul că aceasta poate fi benefică unei conduite eficiente în afaceri. Invitațiile la prânz sau cină permite din partea unor reprezentanți ai unor organizații sau societăți comerciale cu care autoritatea contractantă colaborează sau intenționează să colaboreze, pot fi în mod normal acceptate, atât timp cât scopul acestora este de a avea o relație corectă, iar acceptarea invitației nu contravine intersului autorității contractante.
 3. Discuțiile purtate cu reprezentanții acestor organizații sau societăți comerciale, în afara cadrului de reglementare existent sunt susceptibile de a fi considerate abaterea de la etică în achiziții.
 4. Invitațiile cu caracter social, cele care se referă la evenimente sportive sau culturale, ofertele de vacanțe, precum și ofertele de ospitalitate care includ cazarea sau transportul gratuit trebuie să fie declinate de angajații autorității contractante.
 5. Angajații trebuie să raporteze despre toate ofertele de ospitalitate propuse, indiferent dacă au fost sau nu acceptate.

ART.31

Transparența și confidentialitatea informațiilor

 1. Autoritatea contractantă va pune la dispoziția publicului, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, informații care nu sunt clasificate sau nu au caracter confidențial.
 2. Pentru asigurarea transparenței în activitatea de achiziții publice autoritatea contractantă poate desfășura următoarele activități:
  1. organizarea de conferințe de presă pe tema achizițiilor publice;
  2. sprijinirea reprezentanților mass media în documentarea lor asupra activității specifice desfășurate de către autoritatea contractantă;
  3. elaborarea și transmiterea unor comunicate de presă , răspunsuri, replici sau explicații de natură a facilita înțelegerea de către opinia publică a activităților autorității contractante ;
  4. inițierea unor întâlniri, mese rotunde și semninarii pe teme de interes privind achizițiile publice.
 3. Punerea la dispoziție a persoanelor interesate  a datelor, documentelor și informațiilor se va face în conformitate cu prevederile legale aplicabile domeniului.
 4. Informațiile comerciale sau de altă natură a căror divulgare poate produce prejudicii persoanelor juridice de drept public sau privat vor fi clasificate, evidențiate, înregistrate , păstrate, manipulate și transmise conform prevederilor legale.
 5. Angajații autorității contractante care au acces la informații legate de procesul de achiziții publice trebuie să le protejeze și să nu le utilizeze în scop personal sau într-un mod care ar putea prejudicia corectitudinea competiției.

ART.32

Reguli de conduită specifice

 1. Pentru respectarea regulilor de conduită etică în domeniul achizițiilor publice, angajații cu responsăbilități în domeniu sunt obligați:
  1. să considere interesul public mai presus de orice alt interes în exercitarea atribuțiilor funcționale;
  2. să aplice principiile fundamentale care stau la baza procesului de achiziție: integritatea , competență profesională, libera concurență, eficiența utilizării fondurilor publice, transparența , tratamentul egal și confidențialitatea;
  3. să fie loial față de instituția în care își desfășoară activitatea;
  4. să acționeze pentru achiziția de produse , lucrări și servicii de calitate și să accepte responsabilitatea pentru rezultatele muncii proprii și a celor pentru care este răspunzător;
  5. să cunoască foarte bine reglementările din domeniul achizițiilor publice și să manifeste interes pentru respectarea și aplicarea corectă a acestora;
  6. să aplice principiile și metodele de management al riscului de achiziție;
  7. să acționeze pentru susținerea onoarei, integrității și demnității;
  8. să exprime opinii într-o manieră obiectivă și deschisă, numai pe baza unei cunoașteri adecvate;
  9. să manifeste întotdeauna integritate personală , încredere în sine , cinste și respect pentru alți;
  10. să evite afectarea conduitei sau a discernământului de către problemele personale;
  11. să folosească priceperea profesională în interesul instituției;
  12. să aibă un comportament civilizat pe întreaga perioadă de desfășurarea a activităților de serviciu sau în conexiune cu acestea;
  13. să fie riguroși , conștiincioși și reponsabili în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
  14. să fie obiectivi și imparțiali în toate circumstanțele exercițiului funcției publice;
  15. să nu se folosească de funcția lor pentru a obține avantaje sau beneficii personale;
  16. să nu solicite sau accepte cadouri , servicii , favoruri sau orice alt avantaj de la organizațiile, societățile comerciale sau persoanele cu care colaborează în mod oficial pe parcursul procedurilor de achiziții;
  17. să își administreze interesele private în așa fel încât să prevină apariția unui conflict de interese , astfel persoanele cu funcții de conducere, cele care fac parte din Consiliul Administrativ, membrii în comisia de atribuire a contractelor de achiziții publice, precum și șefii compartimentelor din cadrul instituției, vor depune o declarație a situațiilor privind apariția conflictului de interese.

ART.33

Sancțiuni

 1. Persoanele care nu respectă regulile de conduită etică în domeniul achizițiilor publice răspund potrivit normelor prevăzute în reglementările generale și speciale aplicabile în domeniu.
 2. Constituie, deasemenea, o încălcare a prevederilor acestor reguli:
  1. luarea la cunoștință și neinformarea conducătorilor ierarhici despre încălcarea regulilor de către angajatul cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice al autorității contractante;
  2. neinformarea conducătorilor ierarhici despre presiunilor de orice natură exercitate asupra unui mod necorespunzător funcția publică.

CAPITOLUL V

Reguli de conduită etică pentru persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu

ART.34

 1. Ansamblu specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu presupune realizarea unei bune gestiuni financiare prin asigurarea legalității, regularitații, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor institutiei, și în administrarea patrimoniului acesteia, se efectueaza de persoana desemnata priun decizie interna pe baza O.G. nr. 119/31.08.1999(republicată)privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.
 2. Viza CFPP (controlul financiar preventiv propriu)-este un atestat prin semnatură și sigiliu personal privind respectarea legii și a regulilor aplicabile proiectului de operațiune verificat, pe baza căruia conducătorul instituției autorizează afectarea fondurilor institutiei publice sau a patrimoniului acesteia.
 3. Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu își vor desfășura activitatea în conformitate cu cadrul legal în vigoare și având în vedere principiile și normele de conduită enunțate mai jos;

ART.35

Supremația Constituției și a legilor

 1. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu are îndatorirea de a respecta Constituția și legiile tării și să acționeze permanent cu buna -credință.
 2. Activitatea de control financiar preventiv propriu trebuie să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale și cu procedurile interne. Persoana desemnată trebuie să colaboreze cu structurile funcționale ale instituției într-o manieră politicoasă și corect fundamentată în privința obligației acestora de a respecta forma de întocmire și conținutul bine documentat, atât a proiectului de operațiune supus vizei, cât și a documentelor justificative.

ART.36

Prioritatea interesului public

 1. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal.

ART.37

Competența profesională

 1. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască și să aplice cu consecvență și fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea și regularitatea proiectelor de operațiuni care fac obiectul vizei precum, și încadrarea acestora în limitele bugetare. În acest scop, acesta are obligația să cunoască în permanență toate reglementările legale specifice domeniului în care își exercite atribuțiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.
 2. Persoana desemnată își desfășoară activitățile zilnice, într-o manieră ordonată, eficientă și eficace, asigurând o bună comunicare, o bună gestiune a documentelor și evitarea oricăror blocaje în verificarea proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propiu colaborează într-o manieră proactivă bazată de respect, atât cu personalul ierarhic superior, cât și cu cel de execuție în scopul stabilirii unor sarcini clare, strâns relaționate cu obiectivelor  postului, astfel încât să se realizeze o deplină concordanță între conținutul sarcinilor și conținutul obiectivelor postului.
 3. În relațiile cu personalul din instituatia publica, precum și cu persoanele fizice sau juridice, persoana desemnată este obligată să aibă un compartiment bazat pe respect,buna-credință, corectitudine și amabilitate. Nu este permis să se aducă atingere onoarei reputației și demnității persoanelor din cadul institutiei, sau a persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin întrebuințarea unor expresii jicnitoare, prin dezvăluirea unor aspecte ale vieții private sau prin formularea unor sesizări sau plângeri calmnioase.
 4. Persoana desemnată are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților de serviciu.

ART. 38

Integritate in cheltuirea banului public

 1. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu are obigația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu integritate, responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate in cheltuirea banului public.

ART. 39

Independența decizională în condițiile separării atribuțiilor

 1. Persoana  desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu este independentă în luarea deciziilor și acesteia nu i se poate impune, în nici un fel, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, inteprinse cu buna credință, în exercitarea atribuțiile sale și în limita acestora,cu respectarea prevederilor legale, persoana respectivă nu poate fi sancționată sau schimbată din acesta activitate. În cazul în care se exercită presiuni asupra persoanei desemnate de a acționa contrar cadrului legal în vigoare, acesta va raporta problema consilierului de etică din instituție.

ART.40

Obiectivitatea

 1. În exercitarea activității de control financiar preventiv propriu și, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic și temeinic proiectele de operațiuni, să nu cedeze unor prejudecați, presiuni sau influențe ce i-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovada de impartialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de subiectivism. Decizia de acordare sau refuz de viză trebuie să se ia cu obiectivitate, în baza unei analize detaliate, bazate pe legalitate și regularitate.

ART.41

Probitate morală

 1. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu trebuie să fie o probitate morală, recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare profesională ireprosabilă, la nivelul celor mai înalte standarde.

ART.42

Confidențialitate

 1. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată să păstreze secretul de serviciu în legatură cu conținutul proiectelor  de operațiuni care fac obiectul vizei, să nu divulge în nici un fel informațiile unei terțe persoane, cu excepția cazurilor în care furnizarea informației reprezintă o obligație legală sau profesională.

ART.43

Libertatea gândirii și a exprimării

 1. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

ART.44

Loialitatea față de instituție

 1. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu are obligația de a apăra în mod loial prestigiul Filarmonicii” Paul Constantinescu”. Activitățile zilnice vor fi executate cu diligența unui bun proprietar, pentru a proteja fondurile și patrimoniul .Persoana desemnată trebuie să cunoască și să contribuie proactiv la îndeplinirea misiunii și a obiectivelor instituției. Interesul public și cel al instituției trebuie să primeze față de interesul personal în luarea deciziilor. Persoana desemnată nu va exprima în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea instituției, cu politiciile și strategiile acesteia ori proiectele de acte cu caracter normativ sau individual. De asemenea nu va acordă asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiunui juridice ori de altă natură împotriva statului sau a instituției. Persoana desemnată nu va dezvălui informațiile la care are acces în exercitarea controlului financiar preventiv propriu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției, ori ale unor persoane fizice sau juridice.

ART.45

Îndeplinirea atribuțiilor de serviciu

 1. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv proriu își desfășoară activitatea zilnică acționând cu integritate și competență, sub deviza legalității și a regularității.
 2. Persoana desemnată respectă și contribuie la îmbunătățirea permanentă a procedurii și a metodologiei de lucru specifice, aprobate de conducătorul entității publice. Își desfășoară activitățile zilnice, într-o manieră ordonată, eficientă și eficace, asigură o bună comunicare o bună gestiune a documentelor și evitarea oricăror blocaje în verificarea proiectelor de operațiuni supuse controlui financiar preventiv propriu. Decizia de acordare sau refuz de viză trebuie să se ia cu obiectivitate, în baza unei analize detaliate, bazate pe legalitate și regularitate.

ART.46

Incompatibilități și conflicte de interese

 1. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligația să respecte regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese prevăzute în Codul de conduită a pesonalului contractual. Nu pot fi desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecă sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înșelăciune, dare sau luare de mită și alte infracțiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Dacă în cazul urmării penale, al judecății sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia  i s-a suspendat condiționat executarea pedepsei nu poate să exercite aceasta activitate în cursul termenului de încercare și pe parcursul a 2 ani de la expirarea acestui termen. Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soți sau rude de gradul I cu conducătorul instituției pe lângă care urmează să exercite acestă activitate și nici acele persoane care pot să se afle într-o situație de conflict de interese în legătură cu operațiunile care îi sunt supuse pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu.
 2. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea și efectuarea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.
 3. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate verifica proiectele de operațiuni privind achizițiile publice, dacă a făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, achiziție sectorială sau de concesiune de lucrări ori servicii.
 4. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu are obligația de a informa de îndată, în scris, conducătorul instituției, în cazul în care se găsește într-una din situațiile de incompatibilitate, urmând să se obțină de la orice activitate legată e controlul financiar preventiv propriu, până la desemnarea de către conducătorul a unei alte persoane care să îndeplinească atribuțiile respective sau remedierea, în alt mod, a situației apărute. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, conducătorul este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a controlului financiar preventiv propriu și pentru ieșirea din situație de incompatibilitate și/sau de conflict de interese a persoanei respective. Persoana desemnată nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri,servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt estimate, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea controlului financiar preventiv propriu ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

ART.47

Libertarea de opinie și activitate publică

 1. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu respectă libertarea opiniilor și nu se lasă influențată de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, persoanele desemnate trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
 2. Relațiile cu mijloacele de informare în masă se face de către persoana desemnată prin intermediul secretarului din entitatea publică sau direct de către acesta, în măsura în care au fost desemnați în acest sens de conducătorul entității publice. Dacă participă la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul entității publice în care îsi desfășoară activitatea. În cazul în care nu au un mandat, persoanele desemnate pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul ca opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al entității publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

ART.48

Conduita în cadrul relațiilor internaționale

 1. Persoana desemnată care reprezintă entitatea publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și entității publice pe care o reprezintă.
 2. In deplasările externe, persoana desemnată este obligată să aibe o conduită corespunzătoare regulilor de protocol. Este interzisă  încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

ART.49

Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită

 1. Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, se aplica conform art. 553, alin. 1-2, din Codul administrativ coroborat cu celelalte dispoziţiile prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, mentionate in prezentul cod si reglementari interne. Răspunderea juridică reprezintă forma răspunderii sociale stabilită de stat, în urma încălcării normelor de drept printr-un fapt ilicit şi care determină suportarea consecinţelor corespunzătoare de către cel vinovat, prin utilizarea forţei de constrângere a statului în scopul restabilirii ordinii de drept astfel lezate. Răspunderea administrativă reprezintă acea formă a răspunderii juridice care constă în ansamblul de drepturi şi obligaţii conexe de natură administrativă care, potrivit legii, se nasc ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite prin care se încalcă norme ale dreptului administrativ. Răspunderea se stabileşte în funcţie de forma de vinovăţie şi de participarea efectivă la încălcarea legii.
 2. Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile <LLNK 12003    53 10 201   0 17>Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, coroborate cu Regulamentul intern al institutiei.
 3. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
 4. Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, conform celor prevazute în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, coroborate cu Regulamentul intern al institutiei capi.
 5. Încălcarea cu vinovăţie de către angajati a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.
 6. Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia conform art. 558, alin. 1-3, din Codul administrativ, de a coordona, controla şi monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, din aparatul propriu,  cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii şi a legislaţiei specifice aplicabile.
 7. Normele de conduită sunt obligatorii pentru intregul personal contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, care au contract individual de munca pe perioada determinate sau nedeterminata, cu norma intreaga sau partiala.
 8. În scopul îndeplinirii corespunzătoare a activităţilor prevăzute la alin. 7, Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, ca angajator are obligatiile :
  1. urmăreste aplicarea şi respectarea în cadrul instituţiei, prevederile prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;
  2. soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;
  3. elaborează analize şi rapoarte privind respectarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;
  4. asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
  5. asigură informarea personalului contractual propriu cu privire la conduita ce trebuie respectată;
  6. colaborează cu sindicatul institutiei si responsabilul de etica, care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul institutiei, si cu celelalte organizatii nonguvernamentale, pentru imbunatatirea normelor de conduita in cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti ;
 9. Pentru informarea cetăţenilor, compartimentul de relaţii publice din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa normele privind conduita personalului propriu la sediul instituţiei publice, într-un loc vizibil.
 10. Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, va întocmi rapoarte anuale cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu, catre serviciul/directia sau persoanele mentionate de catre autoritatea superioara sub care isi desfasoara activitatea, cand i se va solicita acest lucru, conform art. 560, alin. 1-5, din Codul administrativ, pentru asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor de conduita, iar raportul trebuie să conţină cel puţin elemente enumerate in Codul administrativ, acesta publicandu-se pe pagina de internet a autorităţii.
 11. Conform art. 564, din Codul administrativ, formele răspunderii juridice în administraţia publica, pentru săvârşirea unor fapte ilicite, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin  fiecarui angajat, atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz. Răspunderea civilă şi penală se angajează conform legislaţiei specifice.

ART.50

Intrarea în vigoare

 1. Prezentul Cod de conduita a fost aprobat astazi 20.08.2021, de catre conducerea institutiei, care contine 30 file şi îşi produce efectele prin grija consilierului de etica prin afisare la avizierul institutiei, pentru luarea la cunostinta de catre intregul personal contractual al institutiei din momentul încunoştinţării acestora,  precum si prin postare pe pagina de internet a institutiei.

Raport etică 2021

Raport etică 2020

Raport etică 2019