Cod de conduită

Codul de conduită al personalului contractual al Filarmonicii Paul Constantinescu” Ploiești

La  elaborarea  codului  de  conduită  a  personalului contractual bugetar,  din cadrul Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti, s-au  avut  în  vedere prevederile :

 • U.G. nr. 57/03.07.2019 – privind Codul administrativ ;
 • Legea nr. 52/21.01.2003 (republicată) – privind transparenţa decizională în administraţia publica;
 • Legea nr. 571.14.12.2004 – privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ;
 • O.G. nr. 21/2007 – privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Filarmonicii Paul Constantinescu” Ploiești, aprobat prin H.C.L. ;
 • Regulamentul intern al Filarmonicii Paul Constantinescu” Ploiești ;
 • Ordinul nr. 600/20.04.2018 – privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice ;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completarile ulterioare ;
 • Legea nr. 62/10.05.2011 (republicată) – dialogului social ;
 • Constitutia Romaniei, din 21.11.1991 (republicată)

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare şi principii generale

ART. 1

 1. Codul de conduită a personalului din Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual si a fost elaborate in conformitate cu prevederile Standardul 1 – Etica şi integritatea, 1.2.2., din Ordinul nr. 600/20.04.2018, coroborat cu celelalte acte normative mentionate in preambulul codului de conduita.
 2. Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,este o instituție profesionistă de concerte, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, functionand in baza art. 4, alin. 1, din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007-privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare si a Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin hotarare de Consiliu Local Ploiesti.
 3. Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru intregul personal contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările ulterioare, coroborat cu dispozitiile, coroborata cu art. 4, alin. 3, din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007-privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, Regulamentul intern al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, care defineşte valorile şi principiile de conduită ce trebuiesc respectate în relaţiile cu publicul larg, colaboratorii, partenerii persoane fizice si juridice, colegii de serviciu, etc.

ART. 2

Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public de cultura, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin :

 1. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual;
 2. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
 3. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni ca utilizatori/consumatori ai actului cultural şi personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.

ART. 3

Principii generale

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:

 1. prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei ;
 2. asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor ca utilizatori/consumatori ai actului cultural în faţa Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 3. profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 4. imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 5. integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 7. cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
 8. deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor ;
 9. principiul legalităţii, conform căruia instituţiile publice, prevăzute la art. 2, din Legea nr. 14.12.2004, au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
 10. principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul Legii nr. 14.12.2004, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice,precum şi a celorlalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt ocrotite şi promovate de lege;
 11. principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită ;
 12. principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
 13. principiul bunei administrări, conform căruia Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, este datoare prin organelle de conducere să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii tuturor resurselor asigurate de Consiliul Local Ploiesti ;
 14. principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti ;
 15. principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile codului de conduita pentru a diminua sancţiunea disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
 16. principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată in cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

ART. 4

Termeni

În înţelesul prezentei legi, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. personal contractual ori angajat contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti – persoana angajata într-o funcţie în cadrul angajatorului, în condiţiile <LLNK 12003 53 10 201   0 17>Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, avand calitatea de salariat ;
 2. funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, in calitate de angajator, în temeiul legii, în fişa postului;
 3. interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, in calitate de angajator, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
 4. interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, in calitate de angajator, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:
 5. conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
 6. informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activtăţile Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, indiferent de suportul ei;
 7. informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă ;
 8. avertizare în interes public – înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei;
 9. avertizor – înseamnă persoana care face o sesizare potrivit legii, şi care este încadrată ca salariat, în Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti ;
 10. comisie de disciplină – înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.

CAPITOLUL II

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti

ART. 5

Asigurarea unui serviciu public de calitate

 1. Personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor de Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
 2. În exercitarea funcţiei personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţii publice.

ART. 6

Respectarea Constituţiei şi a legilor

 1. Angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 2. Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

ART. 7

Loialitatea faţă de institutia Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti

 1. Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
 2. Angajaţilor contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, le este interzis:
  1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  2. să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
  3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
  4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori angajaţilor contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
  5. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. Prevederile alin. (2) – 1)-4) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 4. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi.

ART. 8

Libertatea opiniilor

 1. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 2. În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
 3. În exprimarea opiniilor, personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

ART. 9

Activitatea publică

 1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în condiţiile legii.
 2. Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
 4. Angajaţii contractuali îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute de prezentul cod.

ART. 10

Activitatea politică

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  îi este interzis :

 1. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. să afişeze în cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

ART. 11

Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

ART. 12

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

 1. În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul altor institutii publice, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali ai Filarmonicii Ploiesti, sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 2. Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
  1. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
  2. dezvăluirea aspectelor vieţii private;
  3. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 3. Personalul contractual trebuie să exercite funcţia cu obiectivitate, imparţialitate şi independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice   sau juridice ori prestigiului profesiei sai institutiei din care face parte.
 4. În activitatea profesională, personalul contractual au obligaţia de diligenţă cu privire la promovarea şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în condiţiile prevăzute la alin. 2.
 5. În exercitarea funcţiei, personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, trebuie să adopte o atitudine neutră faţă de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură.
 6. Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării ierarhice.
 7. Personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
  1. promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
  2. eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

ART. 13

Conduita personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în cadrul relaţiilor cu alte persoane din tara sau in afara tarii

 1. Personalul contractual care reprezintă Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, în cadrul unor parteneriate, colaborari intre institutii de cultura sau de orice natura, la concerte, alte manifestari artistice, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, pe care o reprezintă.
 2. În relaţiile cu reprezentanţii altor institutii din alte state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
 3. În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

ART. 14

Interdicţia personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Angajaţii contractuali din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

ART. 15

Participarea la procesul de luare a deciziilor din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti

 1. În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 2. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

ART. 16

Obiectivitate în evaluare

 1. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
 2. Personalul contractual de conducere din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 3. Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

ART. 17

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute in cadrul instiututiei

 1. Personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti,  are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 3. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
 4. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

ART. 18

Utilizarea resurselor publice

 1. Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 2. Personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
 3. Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
 4. Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

ART. 19

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

 1. Orice angajat contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri :
  1. când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
  2. când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
  3. când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
 2. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
 3. Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
 4. Prevederile alin. (1-3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

CAPITOLUL III

Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională şi asigurarea informării şi a raportării cu privire la normele de conduita, pentru personalul contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti

ART. 20

Consilierea etică a personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti 

 1. Obligaţiile Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti cu privire la asigurarea consilierii etice a a personalului contractual şi a informării şi a raportării cu privire la normele de conduita, în scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita salariatilor în exercitarea funcţiilor deţinute, conducătorul instituţiei publice va desemna un angajat, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
 2. Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al conducătorului Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.
 3. Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza unei solicitări formale adresate consilierului de etică sau la iniţiativa sa atunci când din conduita personalului contractual rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligaţia de a nu comunica informaţii cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală.
 4. Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti implementează măsurile considerate necesare pentru respectarea dispoziţiilor prezentului cod privind principiile şi normele de conduită şi sprijină activitatea consilierului de etică.
 5. În aplicarea dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 6. Personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti  are obligaţia să asigure participarea consilierilor de etică la programele de formare şi perfecţionare profesională,    în condiţiile legii.
 7. Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii cu publicul au obligaţia de a asigura publicarea principiilor şi normelor de conduită pe pagina de internet şi de a le afişa la sediul instituţiei publice, într-un loc vizibil şi accesibil publicului.
 8. Personalului contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru că s-au adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor şi normelor de conduită.
 9. Ordonatorul principal de credite, conducatorul institutiei al personalului contractual, responsabilul de etica din cadrul institutiei, va putea sa coordoneze şi sa controleze aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită,  exercitând următoarele atribuţii :
  1. urmăreşte aplicarea şi respectarea în cadrul instituţiei a prevederilor prezentului cod de conduită;
  2. soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii ;
  3. formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizat ;
  4. elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită;
  5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.
 10. Prin activitatea persoanelor de mai sus, nu poate influenţa derularea procedurii disciplinare din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, desfăşurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.

ART. 21

Sesizarea

 1. Ministerul de resort al institutiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ordonatorul principal de credite, conducatorul institutiei al personalului contractual, responsabilul de etica din cadrul institutiei,  pot fi sesizate de orice persoană cu privire la :
  1. încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către angajaţii contractuali ;
  2. constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
 2. Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti.
 3. Angajaţii contractuali ai Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a organelor disciplinare competente, sau altor autoiritati prevazute in legislatie, care au rolul de a cerecta petitia/reclamatia sau plangerea penala, în condiţiile legii.
 4. Consilierul de etică care a fost numit in cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, va urmari respectarea şi monitorizărea implementării principiilor şi normelor de conduită de către personalul contractual, exercitănd un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită prevăzute de prezentul Cod de conduita, cat si prin prevederile Standardul 1- Etica şi integritatea, pct. 1.2.3., din Ordinul nr. 600/20.04.2018, coroborat cu dispozitiile art. 452, din Codul Administrativ. În exercitarea acestui rol, consilierul de etică îndeplineste atribuţiile prevăzute de art. 451, alin. 3, din Codul Administrativ.
 5. Consilierul de etică, conform art. 454, alin. 1, lit. a-e, din Codul Administrativ, va monitoriza modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către personalul contractual din institutie, va întocmi rapoarte şi analize cu privire la acestea, urmarind nevoia de ameliorare a comportamentului angajatului, elaborand analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea angajatilor, şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului instituţiei, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor, organizand sesiuni de informare a personalului contractual, cu privire la normele de etică, semnaland practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea angajatilor.

ART. 22

Soluţionarea sesizării

 1. In cazul in care vor fi petitii, rezultatul activităţii de centralizare a sesizărilor/petiţiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ordonatorul principal de credite, responsabilul de etica din cadrul institutiei, vor formula recomandări către instituţie cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.
 2. Recomandările autoritatilor mentionate la alineatul de mai sus, vor fi comunicate:
  1. angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
  2. angajatului contractual care face obiectul sesizării;
  3. conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea angajatul contractual care face obiectul sesizării.
 3. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, instituţia publica are obligaţia de a comunica autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită, conform prevederilor art. 21, modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.
 4. În cazul în care în situaţia sesizată este implicat conducătorul instituţiei ori adjuncţii acestuia, recomandarea autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de conduită va fi transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei publice.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

ART. 23

Răspunderea

 1. Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, se aplica conform art. 553, alin. 1-2, din Codul administrative coroborate cu celelalte dispoziţiile prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, mentionate in prezentul cod si reglementari interne. Răspunderea juridică reprezintă forma răspunderii sociale stabilită de stat, în urma încălcării normelor de drept printr-un fapt ilicit şi care determină suportarea consecinţelor corespunzătoare de către cel vinovat, prin utilizarea forţei de constrângere a statului în scopul restabilirii ordinii de drept astfel lezate. Răspunderea administrativă reprezintă acea formă a răspunderii juridice care constă în ansamblul de drepturi şi obligaţii conexe de natură administrativă care, potrivit legii, se nasc ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite prin care se încalcă norme ale dreptului administrativ. Răspunderea se stabileşte în funcţie de forma de vinovăţie şi de participarea efectivă la încălcarea legii.
 2. Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, coroborate cu Regulamentul intern al institutiei.
 3. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
 4. Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, conform celor prevazute în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, coroborate cu Regulamentul intern al institutiei capi.
 5. Încălcarea cu vinovăţie de către angajati a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.
 6. Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia conform art. 558, alin. 1-3, din Codul administrativ, de a coordona, controla şi monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, din aparatul propriu,  cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii şi a legislaţiei specifice aplicabile.
 7. Normele de conduită sunt obligatorii pentru intregul personal contractual din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, care au contract individual de munca pe perioada determinate sau nedeterminata, cu norma intreaga sau partiala.
 8. În scopul îndeplinirii corespunzătoare a activităţilor prevăzute la alin. 7, Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, ca angajator are obligatiile :
  1. urmăreste aplicarea şi respectarea în cadrul instituţiei, prevederile prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;
  2. soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;
  3. elaborează analize şi rapoarte privind respectarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;
  4. asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
  5. asigură informarea personalului contractual propriu cu privire la conduita ce trebuie respectată ;
  6. colaborează cu sindicatul institutiei si responsabilul de etica, care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul institutiei, si cu celelalte organizatii nonguvernamentale, pentru imbunatatirea normelor de conduita in cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti ;
 9. Pentru informarea cetăţenilor, compartimentul de relaţii publice din cadrul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, are obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa normele privind conduita personalului propriu la sediul instituţiei publice, într-un loc vizibil.
 10. Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, va întocmesti rapoarte anuale cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu, catre serviciul/directia sau persoanele mentionate de catre autoritatea superioara sub care isi desfasoara activitatea, cand i se va solicita acest lucru, conform art. 560, din Codul administrative, pentru asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor  de conduit, iar raportul trebuie să conţină cel puţin elemente enumerate in Codul administrativ, acesta publicandu-se pe pagina de internet a autorităţii.

Conform art. 564, din Codul administrativ, formele răspunderii juridice în administraţia publica, pentru săvârşirea unor fapte ilicite, de către personalul prevăzut de art. 5 lit. g), din cod, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz. Răspunderea civilă şi penală se angajează conform legislaţiei specifice.

ART. 24

Intrarea în vigoare

Prezentul Cod de conduita a fost aprobat astazi 18.09.2019, care contine 12 file şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora, de la data luarii la cunostinta.

Prezentul Cod de conduita va fi afisat la avizierul Filarmonicii ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, precum si prin postare pe pagina de internet pentru luare la cunostinta de intregul personal contractual al institutiei.

Raport etică 2020

Raport etică 2019